You're listening to: Sawbones
Ep.115: Sawbones: Gunshot Wounds